D’Zolwer Knappbléiser feieren d‘Zolwer Kiermes! Sonndes, de 23. Oktober 2016, get déi traditionnel Zolwer Kiermes nees gefeiert. Lass geet et um 15:00 Auer mat Kiermeskuch, Kiermesham a Kiermesdrëpp, mat grousser Kaffistuff an dëst an der Schoul 2000 zu Zolwer. Um 15:30 Auer spillen d’Zolwer Knappbléiser ärch ë Live-Concert! Während dem gaanze Mëtte kann een un eiser Tombola deelhuelen Den Entrée as fräi!!! Kommt feiert och där d’Zolwer Kiermes zesumme mat den Zolwer Knappbléiser

 

 

 

Et wor am Joer 1965, wou zu Zolwer e puer Frënn vun der béimesch-mährescher Blosmusek decidéiert hu fir dëse bis dohin hei zu Lëtzebuerg manner bekannte Museksstil engem gréissere Public bekannt ze man. Dëst wor d'Gebuertsstonn vun den Zolwer Knappbléiser. Och 2016, ronn 50 Joer no hirer Grënnung, bleiwe si, an dat als eenzeg musikalesch Formatioun zu Lëtzebuerg, nach ëmmer dësem Museksstil trei.